Vergiler.az

 

Prezident İlham Əliyev «Azərbaycan Res­publikasının Vergilər Nazirliyi haqqın­da Əsasnamə»də dəyişikliklər edilməsi ba­rə­də fərman imzalayıb. Sənədə əsasən, ver­gi ödəyicisi öz vergi öhdəliyini Vergi Mə­cəl­ləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə ye­ri­nə ye­tir­mədikdə, Vergilər Nazirliyi he­sab­lanmış ver­gilər üzrə borcların və faizlərin, tət­biq edil­miş maliyyə sank­siy­alarının ödə­nil­mə­sini təmin etmək üsulu kimi vergi ödə­yicisi olan fiziki şəxsin və ya hüquqi şəx­sin icra or­qa­nının rəhbərinin ölkədən getmək hü­qu­qu­nun müvəqqəti məhdudlaş­dı­rılması üçün məhkəməyə

 

Büyük Britaniyada ölkənin Avropa İtti­faqında qalıb-qalmaması ilə bağlı ke­çirilən referendumun nəticələri qeyri-müəyyənlik yaradaraq, dünya maliy­yə bazarlarında kəskin dalğa­lan­mala­ra səbəb olub. Azərbaycan Res­pub­li­kası Dövlət Neft Fondundan (ARDNF)  bildirilib ki, bu, ilk növ­bə­də üçünü qlobal səhm və valyuta ba­zar­larında göstərib: bütün əsas səhm indeksləri 5 faizdən artıq düşüb, ingilis funt sterlinqi və avronun məzənnəsi müvafiq olaraq təqribən 10 faiz və 3 faiz enib. Təbii ki, belə kəskin dəyişikliklər bütün investisiya fondlarının və bankların portfellərinə də mənfi təsir göstərib.

Ətraflı

 

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası maliyyə sabitliyi və iqtisadi islahatlarla bağlı perspektiv planları azıqlayıb

 Azərbaycan Prezidentinin iqtisadi islahatlar üzrə köməkçisi Natiq Əmirov bəyan edib ki, aparılan məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində hazırda valyuta bazarında sabitləşmə müşahidə olunur və manat öz fundamental qiymətini almaqdadır. Qeyd edilib ki, ABŞ dollarının məzənnəsi Azərbaycanda hələ real bazar dəyərini tapmayıb. Mərkəzi Bankın (MB) sədri Elman Rüstəmov isə bildirib ki, üzən məzənnə rejiminə keçiddən sonra valyuta bazarında gözlənilə bilən