12 Avqust 2022

VERGİLƏR

SOSİAL-İQTİSADİ ONLAYN QƏZET

Eyni ayda ödənilmiş mə­zu­niy­yət və əməkhaqqı üçün ver­gi­lərın hesablanması

Təcrübədə vergi ödəyiciləri ilə mühasiblər arasında sual yaradan məsələlərdən biri də eyni ayda ödənilmiş məzuniyyət və əməkhaqqından vergilərin tutulmasıdır. Mövzunu “vergiler.az” üçün əmək qanunvericiliyi eksperti Nüsrət Xəlilov konkret misal əsasında şərh edir.

Əmək Məcəlləsinin 9-cu maddəsinə əsasən, işçinin hər il bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş minimum müddətdən az olmayan ödənişli əsas məzuniyyətdən və müvafiq hallarda əlavə, sosial, ödənişsiz, təhsil məzuniyyətlərindən istifadə etmək hüququ vardır.

Misal: İşçi 26 iyun – 5 avqust tarixlərində 40 günlük əmək mə­zu­niy­yə­tində olub. Mə­zu­niy­yət haq­qı mə­zu­niy­yə­tə çıx­ma­mış­dan ön­cə və bir­də­fə­lik ödə­nil­di­yi üçün gə­lir ver­gi­si­nə cəlb edil­mə han­sı şə­kil­də ol­ma­lı­dı­r?

Fərz edək ki, iş­çi­nin əməkhaq­qı 800 ma­nat­dır, 40 gün­lük mə­zu­niy­yət üçün məzuniy­yət haq­qı isə 1.200 ma­nat­dır. İş­çi­yə iyun ayı üz­rə 700 ma­nat əməkhaq­qı, 130 ma­nat mə­zu­niy­yət haq­qı, iyul ayı üz­rə 910 ma­nat mə­zu­niy­yət haq­qı, av­qust ayı üz­rə 160 ma­nat mə­zu­niy­yət haq­qı və 700 ma­nat əməkhaq­qı he­sab­lanıb.

Bu za­man he­sab­lan­mış mə­zu­niy­yət haq­qın­dan ay­rı-ay­rı­lıq­da gə­lir ver­gi­si tutulmalı­dır. Yə­ni iyun ayın­da mə­zu­niy­yə­tə çıx­mış iş­çi­nin ay­lıq gə­li­ri, iyun, iyul, av­qust ay­la­rı üçün ay­rı-ay­rı­lıq­da mü­əy­yən edi­lməli, hər bir ay üçün he­sab­lan­mış gəlir­dən gə­lir ver­gi­si də ay­rı-ay­rı­lıq­da tu­tul­ma­lı­dır.

Da­ha də­qiq de­sək, iş­çi­nin məzuniyyət günləri üçün hesablanmış məzu­niy­yət haq­qı məb­lə­ğin­dən mə­zu­niy­yət gün­lə­ri­nin aid ol­du­ğu təq­vim ay­la­rı­na uy­ğun hə­min ayların əməkhaq­qı məb­lə­ği ilə bir­gə, son haqq-he­sab za­ma­nı isə son ilin is­ti­fa­də edil­mə­miş mə­zu­niy­yə­ti ilə iş­lə­di­yi son ayın əməkhaq­qı məb­lə­ği, əvvəlki il­lə­rin istifa­də edil­mə­miş mə­zu­niy­yət gün­lə­ri üçün hər bir mə­zu­niy­yət ili üz­rə ay­rı-ayrılıq­da ver­gi­yə cəlb edil­mə­li­dir.

İyun ayında işçinin ümumi gəliri 700 manat əməkhaq­qı və 130 ma­nat məzuniy­yət haq­qı olmaqla cə­mi 830 ma­nat; iyul ayın­da 910 ma­nat; av­qust ayın­da mü­va­fiq olaraq 160 manat mə­zu­niy­yət haq­qı, 700 ma­nat əməkhaq­qı ol­maq­la 860 manat olub. Bu hal­da iş­çi­nin ay­lar üz­rə ver­gi­yə cəlb edi­lən gə­li­ri iyun, iyul, av­qust ayla­rı üz­rə mü­va­fiq ola­raq 830, 910, 860 ma­nat ola­caq­dır. Mə­zu­niy­yət haqqı işçinin məzu­niy­yə­tə çıx­ma­sın­dan əv­vəl kö­çü­rül­sə­də, ay­lar üz­rə ver­gi­yə cəlb ediləcək­dir.

VergiQeyri-rezidentin yerli müəssisəyə ödədiyi borc Azərbaycan mənbəyindən əldə olunmuş gəlir hesab edilirmi? VergiMikro sahibkarlıq subyektlərində gəlirin müəyyən edilməsi Ekspert RəyiCari vergiləri hesablayarkən nələrə diqqət yetirilməlidir? Ekspert RəyiVergi mükəlləfiyyətinin dəyişdirilməsi zamanı qarşıya çıxan məsələlər VergiƏsas vəsaitlərin təmirinə çəkilən xərclər hansı qaydada gəlirdən çıxıla bilər? Ekspert RəyiFiziki şəxslərin əməkhaqqından gəlir vergisinin tutulması İqtisadiyyatSahibkarlığa dövlət dəstəyi davam etdirilir VergiVergi islahatları sağlam və rəqabətli biznes mühitinə dəstək verir VergiVergi islahatları: şəffaflıq, dürüstlük, hesabatlılıq VergiSəmərəli vergi siyasəti vergi daxilolmalarının artımına zəmin yaradır