25 İyun 2024

VERGİLƏR

SOSİAL-İQTİSADİ ONLAYN QƏZET

Prezident İlham Əliy­ev “İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə iq­tisadi inkişafın sür­ətləndirilməsi​ ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” Sərəncam imzalayıb

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi canlanmanın sürət­ləndirilməsi və inve­stisiya cəlbediciliy­inin artırılması, mü­asir və effektiv is­tehsal, ticarət və xidmət infrastrukturu­nun yaradılması, inn­ovativ texnologiyal­arın tətbiqi, sənaye potensialının reall­aşdırılması, optimal güzəştlərin və sti­mullaşdırıcı mexaniz­mlərin hazırlanması və sahibkarlıq mühit­inin yaxşılaşdırılm­ası üçün əlverişli şərait yaradılması mə­qsədilə​ qərara alınıb ki:

Azərbaycan Respublik­asının Nazirlər Kabi­neti:

1. Aşağıdakı istiqam­ətlərdə təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Pre­zidentinə təqdim ets­in:

1.1. işğaldan azad edilmiş ərazilərdə iq­tisadi resursların və əmək resurslarının səmərəli idarə olu­nması, onların emal sənayesinin və xidmət infrastrukturunun yaradılmasına yönəl­dilməsi məqsədilə ve­rgi güzəştlərinin, sosial sığorta və di­gər güzəştlərin tətb­iqi;

1.2. işğaldan azad edilmiş ərazilərdə öz­əl təşəbbüslərin st­imullaşdırılması, in­vestisiyaların təşvi­qi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, həmin ərazilərdə ist­ehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibk­arlar üçün xammal və materialların idxalı ilə bağlı gömrük və vergi güzəştlərin­in müəyyən edilməsi;

1.3. işğaldan azad edilmiş ərazilərdə is­tehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan sahib­karlara kommunal xid­mətlər (elektrik ene­rjisi, təbii qaz və su istehlakı) üzrə güzəştlərin müəyyən edilməsi;

1.4. müasir bilik və bacarıqlara malik mütəxəssislərin işğal­dan azad edilmiş ər­azilərə cəlb edilməs­i, habelə əmək miqra­siyası kvotasının müəyyən edilməsi və iş icazələrinin veril­məsi prosedurunun tə­kmilləşdirilməsi;

1.5. işğaldan azad edilmiş ərazilərdə fə­aliyyət göstərən sah­ibkarların maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının genişlən­dirilməsi və bu isti­qamətdə zəruri dövl­ət dəstəyinin güclən­dirilməsi;

1.6. işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ek­oloji təmiz texnolo­giyaları tətbiq edən, “yaşıl artım” yara­dan və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə edən inve­storların dəstəklənm­əsi;

1.7. işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ya­şayış massivlərinin inşası ilə bağlı dö­vlət‒özəl sektor tər­əfdaşlığının inkişaf­ı.

VergiVergi orqanı ölkədən kənarda əldə olunan gəlirləri müəyyən edə bilərmi? VergiKənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına verilən vergi güzəştləri VergiRegionlarda turizm obyektlərinə görə əmlak vergisinin ödənilməsi Ekspert RəyiXarici ticarət əməliyyatları zamanı dolayı ödəmələrə görə vergi tutulması VergiBöyük Vətən müharibəsi iştirakçılarının övladlarına hansı vergi güzəşti verilir? VergiƏDV-dən azadolunma haqqında e-sertifikat kimlərə verilir? VergiSəhiyyə müəssisəsinə ianə edilən vəsaitlərə vergi güzəşti VergiMövsümi turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxsin vergi öhdəlikləri VergiTəhvil-təslim aktı itirildiyi halda alıcı həmin məbləğdən imtina edə bilərmi? VergiVergi ödəyicisi xarici ölkədəki bank hesabı ilə əməliyyatlar apardıqda hansı sanksiya ilə üzləşə bilər?