9 İyun 2023

VERGİLƏR

SOSİAL-İQTİSADİ ONLAYN QƏZET

Bu ilin ilk səkkiz ayında xalis vergilәrin ÜDM-də payı 10,4 faiz olub

2020-ci ilin yanvar-avqust aylarında ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn müәssisә, tәşkilat vә fәrdi sahibkarlar tәrәfindәn 46 milyard manatlıq ümumi daxili mәhsul istehsal edilib. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə, bu dövrdә iqtisadiyyatda istehsal olunan әlavә dәyәrin 35,2 faizi sәnaye, 11,2 faizi ticarәt; nәqliyyat vasitәlәrinin tәmiri, 7,6 faizi nәqliyyat vә anbar tәsәrrüfatı, 7,2 faizi kәnd tәsәrrüfatı, meşә tәsәrrüfatı vә balıqçılıq, 6,1 faizi tikinti, 2 faizi informasiya vә rabitә, 1,3 faizi turistlәrin yerlәşdirilmәsi vә ictimai iaşә sahәlәrindә, 19 faizi isә digәr sahәlәrdә əldə olunub. Mәhsula vә idxala xalis vergilәr ÜDM-in 10,4 faizini tәşkil edib. Әhalinin hәr nәfәrinә düşәn ÜDM 4611,7 manat olub.

2020-ci ilin yanvar-iyul aylarında dövlәt büdcәsinin gәlirlәri әvvәlki ilin eyni dövrü ilә müqayisәdә 12,1 faiz artaraq 14 milyard 42,4 milyon manata çatıb. Daxilolmaların 20,70 faizi әlavә dәyәr vergisi, 12,18 faizi hüquqi şәxslәrin mәnfәәt (gәlir) vergisi, 4,72 faizi fiziki şәxslәrin gәlir vergisi, 4,67 faizi xarici iqtisadi fәaliyyәtlә bağlı vergilәr, 3,47 faizi aksizlәr, 1,42 faizi sadәlәşdirilmiş vergi, 1,76 faizi vergilәrin digәr növlәri, 51,08 faizi isә vergi olmayan gәlirlәr hesabına tәmin edilib.

Dövlәt büdcәsinin gәlirlәri

2020-ci ilin yanvar-iyul ayları,

milyon manat

yekuna görә faizlә

ÜDM-dә payı, faizlә

Gәlirlәr – cәmi

14042,42

100,0

35,10

o cümlәdәn:

Fiziki şәxslәrin gәlir vergisi

662,74

4,72

1,66

Hüquqi şәxslәrin mәnfәәt (gәlir) vergisi

1710,62

12,18

4,27

Torpaq vergisi

12,39

0,09

0,03

Әmlak vergisi

102,51

0,73

0,26

Әlavә dәyәr vergisi

2906,73

20,70

7,26

Sadәlәşdirilmiş vergi

199,52

1,42

0,50

Aksiz

487,75

3,47

1,22

Yol vergisi

62,09

0,44

0,15

Mәdәn vergisi

70,32

0,50

0,18

Xarici iqtisadi fәaliyyәtlә bağlı vergilәr

655,60

4,67

1,64

Digәr daxilolmalar

7172,15

51,08

17,93

İqtisadiyyatSahibkar Kəmalə Eynullayeva: “Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı məşğulluğun təmin olunmasına imkan verir” VergiŞəhid övladları üçün müəyyənləşdirilmiş vergi güzəştində yaş həddi qoyulurmu? İqtisadiyyatLeonid Zayats: “İqtisadi əməkdaşlıq Belarus-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafının flaqmanıdır” VergiOnlayn təlimlərə görə qeyri-rezidentin ƏDV-yə cəlb olunması VergiNaxçıvanda uçot məlumatlarının dürüstləşdirilməsinə başlanılıb İqtisadiyyatPwC: Azərbaycanda şirkətlər ölkə iqtisadiyyatının daha da yüksələcəyinə əmindirlər VideoVergi ödəyicilərinin nəzərinə! Ekspert RəyiFiziki şəxs icarə müqaviləsi bağlamadıqda onu hansı təhlükə gözləyir? VergiMəktəbdə ödənişli sınaq imtahanları təşkil etmək sahibkarlıq fəaliyyəti hesab olunurmu? İqtisadiyyatXorvatiya ilə tərəfdaşlığın gücləndirilməsi üçün geniş imkanlar var