19 Oktyabr 2021

VERGİLƏR

SOSİAL-İQTİSADİ ONLAYN QƏZET

İqtisadi fәaliyyәt növlәri üzrә statistik vahidlәrin sayı artıb

2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında iqtisadi fәaliyyәt növlәri üzrә statistik vahidlәrin (fәrdi sahibkarlar istisna olmaqla) sayı 4,7 faiz artaraq 2020-ci il oktyabrın 1-nә 153 min 157 olub. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən, artım iqtisadiyyatın turizm, nəqliyyat, xidmət, rabitə, səhiyyə, emal sәnayesi, su tәchizatı, ticarət sahәlәrindә daha çox olub.

İqtisadi fәaliyyәt növlәri üzrә statistik vahidlәrin sayı
(fәrdi sahibkarlar istisna olmaqla)

Fәaliyyәt növünün

01.10.2020-ci il vәziyyәtinә statistik vahidlәrin sayı

Ümumi

saya

görә, faizlә

01.01.2020-ci il vәziyyәtinә olan statistik vahidlәrin sayına görә, faizlә

Hәrf işarәsi

Adı

Cәmi*

o cümlәdәn

kommersiya

tәşkilatları

CӘMİ

153157

136103

100

104,7

o cümlәdәn:

A

Kәnd tәsәrrüfatı, meşә tәsәrrüfatı vә balıqçılıq

11460

10702

7,5

102,4

B

Mәdәnçıxarma sәnayesi

935

934

0,6

102,0

C

Emal sәnayesi

8328

8318

5,4

106,5

D

Elektrik enerjisi, qaz vә buxar istehsalı, bölüşdürülmәsi vә tәchizatı

330

299

0,2

101,5

E

Su tәchizatı; tullantıların tәmizlәnmәsi vә emalı

572

483

0,4

105,9

F

Tikinti

14415

14356

9,4

105,0

G

Ticarәt; nәqliyyat vasitәlәrinin tәmiri

43140

43121

28,2

105,8

H

Nәqliyyat vә anbar tәsәrrüfatı

3380

3357

2,2

111,1

İ

Turistlәrin yerlәşdirilmәsi vә ictimai iaşә

3330

3316

2,2

112,4

J

İnformasiya vә rabitә

3985

3919

2,6

107,1

K

Maliyyә vә sığorta fәaliyyәti

1865

1806

1,2

103,0

L

Daşınmaz әmlakla әlaqәdar әmәliyyatlar

2118

1955

1,4

105,2

M

Peşә, elmi vә texniki fәaliyyәt

10346

9662

6,8

105,9

N

İnzibati vә yardımçı xidmәtlәrin göstәrilmәsi

7667

7525

5,0

108,2

O

Dövlәt idarәetmәsi vә müdafiә; sosial tәminat

4954

0

3,2

100,6

P

Tәhsil

4636

2475

3,0

104,1

Q

Әhaliyә sәhiyyә vә sosial xidmәtlәrin göstәrilmәsi

2263

1760

1,5

107,8

R

İstirahәt, әylәncә vә incәsәnәt sahәsindә fәaliyyәt

2155

1686

1,4

103,4

S

Digәr sahәlәrdә xidmәtlәrin göstәrilmәsi

27182

20429

17,7

101,1

U

Toxunulmazlıq hüququ

olan tәşkilatların fәaliyyәti

96

0

0,1

98,0