17 Avqust 2022

VERGİLƏR

SOSİAL-İQTİSADİ ONLAYN QƏZET

Әmanәtlәrin sığortalanmasına dair strategiya bank sektoruna etimadı qoruyacaq

Әmanәtlәrin sığortalanması mexanizminin yeni çәrçivәsinә dair strategiyanın 2021-ci ildә reallaşdırılması bank sektoruna etimadı qoruyacaq.

Bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) 2021-ci il üçün pul və maliyyə sabitliyi siyasətinin əsas istiqamətləri barədə bəyanatında bildirilir.

Strategiya fiziki şәxslәrin qorunan әmanәtlәri üzrә kompensasiya mәblәğinin dәyişdilmәsilә yanaşı sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan fiziki şәxslәrin bank hesablarında olan vәsaitlәr üzrә kompensasiya mәblәğinin müәyyәnlәşdirilmәsini vә notariusların depozit hesablarında qalmış fiziki şәxslәrә mәxsus pul vәsaitlәrinin tam mәblәğdә sığortalanmasını nәzәrdә tutur. Nәzәrdә tutulan dәyişikliklәr әmanәtçilәrin mütlәq әksәriyyәtinin әmanәtinin tam qorunmasına, banklar da risk idarәetmәsinin tәkmillәşdirilmәsinә, bazar intizamı vә rәqabәt mühitinin güclәndirilmәsinә, belәliklә bank sisteminin dayanıqlığının vә әmanәtçilәrin mәnafelәrinin etibarlı qorunmasına imkan verәcәk.

VergiVergidən azad olunan gəlirlərin bəyan edilməməsinə görə maliyyə sanksiyası tətbiq olunurmu? VergiDəyişiklikdən sonra faiz gəlirlərindən ödəmə mənbəyində vergi necə hesablanacaq? VergiVergi daxilolmaları 73,2 faiz artıb Ekspert Rəyiİşçilərin nahar fasiləsi fərqli vaxtlarda və fərqli müddətlərdə ola bilərmi? VergiQeyri-rezidentin yerli müəssisəyə ödədiyi borc Azərbaycan mənbəyindən əldə olunmuş gəlir hesab edilirmi? VergiMikro sahibkarlıq subyektlərində gəlirin müəyyən edilməsi Ekspert RəyiCari vergiləri hesablayarkən nələrə diqqət yetirilməlidir? Ekspert RəyiVergi mükəlləfiyyətinin dəyişdirilməsi zamanı qarşıya çıxan məsələlər VergiƏsas vəsaitlərin təmirinə çəkilən xərclər hansı qaydada gəlirdən çıxıla bilər? Ekspert RəyiFiziki şəxslərin əməkhaqqından gəlir vergisinin tutulması