17 Avqust 2022

VERGİLƏR

SOSİAL-İQTİSADİ ONLAYN QƏZET

Azərbaycanda yığım-tikinti bankının yaradılması mәsәlәsinә baxılacaq

2021-ci ildə maliyyә-bank sektorunun dәrinliyinin artırılması istiqamәtindә fәaliyyәt güclәndirilәcәk.

Mərkəzi Bankın gələn il üçün pul və maliyyə sabitliyi siyasətinin əsas istiqamətləri barədə bəyanatına əsasən, bankların strategiyalarında biznes kreditlәşmәsinә diqqәtin artırılması 2021-ci ildә dә tәşviq olunacaq. Banklararası pul bazarının aktivlәşdirilmәsi banklar arasında resurs axınının sürәtlәndirilmәsinә vә belәliklә, biznesin maliyyә resurslarına tәlәbatının ödәnilmәsinә xidmәt edәcәk.

Regionlarda maliyyәyә çıxışın yaxşılaşdırılması xüsusi diqqәtdә saxlanılacaq. İşğaldan azad edilmiş rayonlarda bank-maliyyә infrastrukturunun yaradılması qayıdış planlarının mühüm tәrkib hissәsi olacaq. İpoteka kreditlәşmәsinin bazar mexanizmlәri vasitәsilә genişlәndirilmәsi ölkәdә әmlak-tikinti sektorunun inkişafında mühüm rol oynayacaq. Bu istiqamәtdә yığım-tikinti bankının yaradılması mәsәlәsinә baxılacaq.

Maliyyә inklüzivliyinin genişlәnmәsi mәqsәdilә maliyyә xidmәtlәrinin rәqәmsallaşdırılması vә "fintex"lәrdәn istifadә tәşviq edilәcәk. Növbәti ildә dә nağdsız ödәniş infrastrukturundan istifadә imkanlarının genişlәndirilmәsi vә banklar tәrәfindәn innovativ ödәniş alәtlәrinin tәtbiqi diqqәtdә saxlanılacaq.

VergiVergidən azad olunan gəlirlərin bəyan edilməməsinə görə maliyyə sanksiyası tətbiq olunurmu? VergiDəyişiklikdən sonra faiz gəlirlərindən ödəmə mənbəyində vergi necə hesablanacaq? VergiVergi daxilolmaları 73,2 faiz artıb Ekspert Rəyiİşçilərin nahar fasiləsi fərqli vaxtlarda və fərqli müddətlərdə ola bilərmi? VergiQeyri-rezidentin yerli müəssisəyə ödədiyi borc Azərbaycan mənbəyindən əldə olunmuş gəlir hesab edilirmi? VergiMikro sahibkarlıq subyektlərində gəlirin müəyyən edilməsi Ekspert RəyiCari vergiləri hesablayarkən nələrə diqqət yetirilməlidir? Ekspert RəyiVergi mükəlləfiyyətinin dəyişdirilməsi zamanı qarşıya çıxan məsələlər VergiƏsas vəsaitlərin təmirinə çəkilən xərclər hansı qaydada gəlirdən çıxıla bilər? Ekspert RəyiFiziki şəxslərin əməkhaqqından gəlir vergisinin tutulması