Vergiler.az

 

Bu gün məsafədən bank əməliyyatlarının əksəriyyəti internet bankçılıq vasitəsilə reallaşdırılır. İnternet imkanlarının və terminalların əhatə dairəsinin genişləndiyi, mobil telefonların kütləvi şəkildə istifadə edildiyi bir şəraitdə banklar və qeyri-bank təşkilatları öz müştərilərinə yeni ödəniş xidmətləri təqdim etməyə can atırlar. Bu yolla həyata keçirilən ödənişlər digər elektron avadanlıqlarla müqayisədə elektron pərakəndə ödənişləri sahəsində sadə istifadə qaydası, uyğunluğu və rahatlığı ilə fərqlənir.

Elektron bankçılıq banklar tərəfindən müvafiq proqram təminatı, həqiqiliyin elektron

 

Azərbaycanda bələdiyyə fəaliyyətinin müasir dövrün tələbləri səviyyəsində qurulması məsələsi problem olaraq qalmaqdadır. İlk növbədə onu qeyd edək ki, öz büdcələrini formalaşdırmaq üçün bələdiyyələrə bir sıra vergilərin toplanması səlahiyyətləri verilmişdir. Bu gün bələdiyyələrin Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş və bələdiyyə büdcəsinə ödənilən bu vergiləri yığmaq səlahiyyətləri var:

· fiziki şəxslərin torpaq vergisi;

· fiziki şəxslərin əmlak vergisi;

 

Ötən il ölkədə əlverişli sahibkarlıq və investisiya mühitinin yaradılması, vergitutmanın optimallaşdırılması, vergi yükünün azaldılması, çevik vergi inzibatçılığının yaradıl­ma­sı, vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin təkmilləş­dirilməsi  və elektron xidmətlərin genişləndiril­məsi kimi prio­ritetləri əhatə edən mühüm islahatlarla yadda qaldı. 2017-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minmiş  Vergi Məcəllə­sinə əlavə və dəyişikliklər sahibkarlıq sahəsində yeni, müa­sir çağırışlara uyğun fəaliyyət meyarlarının tətbiqinə ge­niş imkanlar azdı.

 

Ətraflı