Vergiler.az

 

Litva Respublikasının paytaxtı Vilnüs şəhərində «Avropa Kommersiya Qeydiyyatçıları Forumu»nun (ECRF) konfransı keçirilmişdir. Qeydiyyat sahəsində təcrübələr, problemlər və onların həlli yollarının müzakirəsinə həsr olunmuş tədbirə 44 ölkədən  nümayəndələr qatılmışlar.

Konfrans çərçivəsində «Mövcud metodun praktiki tətbiqi», «Benefisiar sahiblik», « Qlobal yanaşma»,  «Avropanın rəqəmsal gündəliyi - İT idarəçiliyinin yaradılması», «Saxlayıcıya təsir edən məlumat məsələləri», «Beynəlxalq qeydiyyat təşkilatlarında inkişaf»

 

Ölkədə aparılan uğurlu sosial-iqtisadi islahatlar nəti­cə­sin­də digər sahələrdə olduğu kimi, torpaq müna­si­bət­lə­ri­nin tənzimlənməsi, torpaqların elektron kadastr uçotu sis­teminin yaradılması, daşınmaz əmlakın dövlət re­yes­trinin və kadastrının aparıl­ma­sı, dövlət əmlakının idarə edilməsi, onun özəlləş­dirilməsi sahəsində də mühüm irə­li­ləyişlərə nail olu­nub. Bu sahələrdə mövcud dünya təc­rü­bəsinə söy­kənən yeni texnologiya və idarəetmə üsul­la­rı tətbiq edilib və qanunvericilik bazası təkmilləş­dirilib.

Əmlak

 

Beynəlxalq miqyasda ülkələr arasında münasibətlərin inkişafı, qonşuluq mğnasibət­lə­rinin və turizm əlaqələrinin artması fonunda dövlətlərarası, hətta qitələrarası av­to­mobil səyahətinə çıxanların sayı durmadan artır. Təəssüflər olsun ki, heç də həmişə avtomobillə səfərlər problemsiz və xoş təəssüratlarla yadda qalmır. Bu səfərlər zamanı avtomobilimizə, əmlakımıza və ya sağlamlığımıza zərər vurulması ilə nəticələnən hadisə hər birimizin başına gələ bilər. Nəzərə alsaq ki, səyahət etdi­yi­miz ölkədə əcnəbiyik, qanunlara bələd deyilik, - vurulan ziyanın ödənilməsi mə­sə­ləsi həm hüquqi, həm inzibati, həm də maddi baxımdan bir çox problemlərin or­taya