Vergiler.az

 

Vergilər Nazirliyinin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi­nin (ASXM) başlıca vəzifəsi informasiya-kommunika­siya texnolo­gi­yalarının tətbiqinin geniş­lən­diril­­məsi, güs­tərilən elektron xid­mət­lə­rin təkmilləşdirilməsi, elə­cə də hü­qu­qi və fiziki şəxslərə sertifikat xid­mət­lə­rinin güs­tərilməsidir. 2013-cü ilin may ayından fəaliyyətə baş­layan mər­kəz  autentifikasiya, mobil SIM («ASAN im­za») və elektron smart-kartlar (rəqəm­sal ID-kart) üçün elektron imza sertifi­kat­larını təqdim edir.

 

Ətraflı

 

Azərbaycan xalqının tarixinə Qanlı Yanvar faciəsi kimi daxil olmuş 20 Yanvar hadisələrindən iyirmi səkkiz il keçir. Artıq iyirmi səkkiz ildir ki, Azərbaycan xalqı bu faciənin ağrısı ilə yaşayır. Xalqımız XX əsrin 90-cı illərində milli-azadlıq uğrunda mübarizəyə qalxaraq imperiya buxovlarından birdəfəlik azad olmaq üçün mücadiləyə başladı. Lakin azadlıq uğrunda bu şərəfli mübarizə qansız ötüşmədi.

Həmin müdhiş gündə - 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə sovet imperiyasının rəhbərliyi Azərbaycan xalqının mübarizə əzmini qırmaq üçün hərb maşınını işə salaraq bəşəriyyət qarşısında

 

Ölkəmizdə vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı aparılan islahatların əsas  istiqamətindən biri bəyanetmə sisteminin elektronlaşdırılmasıdır. Vergi bəyannamələrini elektron formada göndərmək üçün İKT-nın yeni imkanlarından istifadə edilməklə müvafiq texniki infrastruktur yaradılıb.

 

Bəyannamələrin elektron

formada göndərilməsi