Vergiler.az

Müəlliflər

 

Audit zamanı aşkar edilən və təsərrüfat subyektlərində açıqlanmasına ehtiyac duyulan məsələlərdən biri icarəyə götürülmüş əmlakla bağlı xərclərin uçotu ilə əlaqədardır. Burada söhbət icarəçi (icarəyə götürən) tərəfindən çəkilən belə xərclərin icarəyə verən tərəfə, yoxsa icarəçiyə aid edilməsindən gedir. Qanunvericilikdə icarə ilə bağlı müddəalar əsasən Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində (maddə 675 - 705), «İcarə haqqında» Qanunda, Vergi Məcəlləsində (maddə 115.3 - 115.7), «Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar»da (maddə 4.5 - 4.7) və müvafiq normativ hüquqi aktlarda əks

 

Fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən qanunvericiliyə uyğun olaraq idman federasiyası formasında yaradılmış ictimai birliyə verilən ianələr mənfəət vergisinə cəlb edilirmi?

 Vergi Məcəlləsinin 13.2.27-ci maddəsinə əsasən, qeyri-kommersiya fəaliyyəti - məqsədi gəlir götürmək olmayan və əldə etdiyi gəliri yalnız qeyri-kommersiya məqsədləri, o cümlədən öz nizamnamə məqsədləri üçün istifadə etməyi nəzərdə tutan qanunla qadağan edilməyən fəaliyyətin həyata keçirilməsidir, əks halda bu fəaliyyət kommersiya fəaliyyəti sayılır.

Vergi

 

Vergi Məcəlləsinin 199.3-cü maddəsində qeyd olunan pensiyaçılara hansı şəxslər aid edilir?

 

Vergi Məcəlləsinin 199.3-cü maddəsində qeyd edilmişdir ki, binaların icarəyə, kirayəyə verildiyi, habelə sahibkarlıq və ya kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün istifadə edildiyi hallar istisna olmaqla Vergi Məcəlləsinin 102.2-ci maddəsində göstərilən şəxslərin, habelə pensiyaçıların və müddətli hərbi xidmət hərbi qulluqçularının və onların ailə üzvlərinin müddətli hərbi xidmət dövründə binalara görə ödəməli olduqları əmlak vergisinin məbləği 30