Vergiler.az

Müəlliflər

 

Bələdiyyədən müqavilə ilə torpaq sahəsi istifadəyə götürmüşəm. Bu zaman vətəndaş olaraq istifadəmdə olan torpağa görə vergini nə vaxtdan ödəməliyəm: bələdiyyə ilə müqavilə bağlandığı andan və ya torpaq üzərində istifadə hüququnun dövlət qeydiyyatına alındığı andan? 

 Vergi Məcəlləsinin 203.1-ci maddəsinə uyğun olaraq torpaq vergisi torpaq mülkiyyətçilərinin və ya istifadəçilərinin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrindən asılı olmayaraq torpaq sahəsinə görə hər il sabit tədiyyə şəklində hesablanır.

Ətraflı

 

Audit zamanı aşkar edilən və təsərrüfat subyektlərində açıqlanmasına ehtiyac duyulan məsələlərdən biri icarəyə götürülmüş əmlakla bağlı xərclərin uçotu ilə əlaqədardır. Burada söhbət icarəçi (icarəyə götürən) tərəfindən çəkilən belə xərclərin icarəyə verən tərəfə, yoxsa icarəçiyə aid edilməsindən gedir. Qanunvericilikdə icarə ilə bağlı müddəalar əsasən Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində (maddə 675 - 705), «İcarə haqqında» Qanunda, Vergi Məcəlləsində (maddə 115.3 - 115.7), «Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar»da (maddə 4.5 - 4.7) və müvafiq normativ hüquqi aktlarda əks

 

Fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən qanunvericiliyə uyğun olaraq idman federasiyası formasında yaradılmış ictimai birliyə verilən ianələr mənfəət vergisinə cəlb edilirmi?

 Vergi Məcəlləsinin 13.2.27-ci maddəsinə əsasən, qeyri-kommersiya fəaliyyəti - məqsədi gəlir götürmək olmayan və əldə etdiyi gəliri yalnız qeyri-kommersiya məqsədləri, o cümlədən öz nizamnamə məqsədləri üçün istifadə etməyi nəzərdə tutan qanunla qadağan edilməyən fəaliyyətin həyata keçirilməsidir, əks halda bu fəaliyyət kommersiya fəaliyyəti sayılır.

Vergi