Vergiler.az

Müəlliflər

 

Mühasibat və vergi uçotunda bəzi (çox az sayda) məsrəf növləri vardır ki, belə məsrəflərin xərc kimi tanınmasında (xərclərə silinməsində) xüsusi qaydalar tətbiq olunur, onlardan biri də təmir xərcləridir. Bəzən buna təmir məsrəfləri də deyirlər.

«Məsrəf» və «xərc» ifadələri eyni mənaları daşımasına baxmayaraq, uçot zamanı çəkilmiş xərclər mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınmasına, yəni xərclərə aid edilənə qədər «məsrəf» kimi saxlanılır. Təmir xərclərinə uzunmüddətli maddi aktivlərin təmiri ilə əlaqədar məsrəflər aid edilir. Lakin «təmir xərcləri» anlayışı

 

Yaşayış və qeyri-yaşayış sahəsinin təqdim olunması ilə bağlı müqavilə sonradan ləğv edilirsə, notarius tərəfindən ödəmə mənbəyində tutulmuş və dövlət büdcəsinə ödənilmiş sadələşdirilmiş vergi məbləği kimə və hansı qaydada qaytarılır?

 

Vergi Məcəlləsinin (VM) 15.1.4-cü maddəsinə əsasən, vergi ödəyicisinin  artıq ödənilmiş və ya artıq tutulmuş vergilərin vaxtında geri qaytarılmasını və ya əvəzləşdirilməsini tələb etmək hüququ vardır.

Vergi Məcəlləsinin 17.2-ci maddəsində isə

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Q-03 nömrəli 03 fevral 2016-cı il tarixli Qərarı ilə təsdiq olunmuş yeni «Kiçik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş uçotun aparılması Qaydaları» köhnə (ənənəvi) hesablar planının tətbiqini praktik olaraq ləğv etdi. Yeni Qaydaların təsdiqi ilə əlaqədar ləğv edilmiş əvvəlki «Kiçik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş uçotun aparılması Qaydaları»nda (Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi, 13 yanvar 2009-cu il, Əmr İ-06) köhnə (ənənəvi) hesablar planının demək olar ki, tam oxşarı olan ikirəqəmli «Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesablar planı»ndan istifadə olunması nəzərdə tutulmuşdu.