Vergiler.az

Müəlliflər

 

Əmlakdan sahibkarlıq və qeyri-sahibkarlıq məqsədləri üçün istifadə zamanı icarə və idarəetmə münasibətlərinin qurulması hüquqi müstəvidə maraqlı məsələlərdən biridir. Ölkəmizdə əmlakın icarəyə verilməsi geniş yayılan fəaliyyət növlərindən olduğuna görə, bu sahədə vergi münasibətləri də daim aktual olaraq qalır. Lakin əmlakdan istifadə zamanı hüquqi münasibətlər təkcə icarə deyil, həmçinin idarəetməyə verilmə formasında da tətbiq edilir. Bu dəfə məhz əmlakın idarəçiliyə verilməsi ilə bağlı bəzi məqamlara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq.

 

Ətraflı

 

Bələdiyyədən müqavilə ilə torpaq sahəsi istifadəyə götürmüşəm. Bu zaman vətəndaş olaraq istifadəmdə olan torpağa görə vergini nə vaxtdan ödəməliyəm: bələdiyyə ilə müqavilə bağlandığı andan və ya torpaq üzərində istifadə hüququnun dövlət qeydiyyatına alındığı andan? 

 Vergi Məcəlləsinin 203.1-ci maddəsinə uyğun olaraq torpaq vergisi torpaq mülkiyyətçilərinin və ya istifadəçilərinin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrindən asılı olmayaraq torpaq sahəsinə görə hər il sabit tədiyyə şəklində hesablanır.

Ətraflı

 

Audit zamanı aşkar edilən və təsərrüfat subyektlərində açıqlanmasına ehtiyac duyulan məsələlərdən biri icarəyə götürülmüş əmlakla bağlı xərclərin uçotu ilə əlaqədardır. Burada söhbət icarəçi (icarəyə götürən) tərəfindən çəkilən belə xərclərin icarəyə verən tərəfə, yoxsa icarəçiyə aid edilməsindən gedir. Qanunvericilikdə icarə ilə bağlı müddəalar əsasən Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində (maddə 675 - 705), «İcarə haqqında» Qanunda, Vergi Məcəlləsində (maddə 115.3 - 115.7), «Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar»da (maddə 4.5 - 4.7) və müvafiq normativ hüquqi aktlarda əks